ARVIOINTI

Arvioimme:

  • hankkeita ja projekteja
  • hanketasoa laajempia suunnitelmia, ohjelmia ja lainsäädäntöhankkeita sekä muita politiikkatoimia
  • organisaatioiden toimintaa.

Teemme etukäteis-, väli- ja jälkikäteisarviointeja sekä kehittämisarviointeja. Erityisalaamme ovat ympäristö- ja muiden vaikutusten etukäteisarvioinnit sekä hankkeiden ja projektien, suunnitelma- ja ohjelmaprosessien sekä yhteistyöverkostojen kehittämisarvioinnit. Fasilitoimme asiakkaiden itse tekemiä arviointeja, myös itse- ja vertaisarviointeja

Nivomme arvioinnit osaksi vuorovaikutteisia suunnittelu- ja muita prosesseja 

Hyödynnämme tilannekohtaisesti toisiaan täydentäviä aineistoja ja menetelmiä, esimerkiksi kyselyjä, haastatteluita ja työpajoja, kirjallisen aineiston analyysejä, tapausanalyysejä ja arvioinnin kohteen itsearviointeja.

Ympäristö- ja muiden vaikutusten etukäteisarviointi

Meillä on mittava kokemus suunnitelmien ja ohjelmien, kaavojen ja hankkeiden vaikutusten etukäteisarvioinneista, erityisesti SOVA- ja YVA lain mukaisista ympäristövaikutusten arvioinneista sekä niiden kehittämisestä. 

Varsinaisten arviointien toteuttamisen lisäksi tuemme, sparraamme ja valmennamme arviointien tekijöitä, laadimme tukiaineistoja, ohjeistuksia ja selvityksiä sekä kehitämme vaikutusten arviointikäytäntöjä organisaatioissa. 

Arviointiperiaatteemme      

→  Kehittämishakuisuus

→  Oppivuus ja joustavuus

→  Integrointi

→  Yhteistoiminnallisuus

→  Puolueettomuus


PROJEKTEJA: SUUNNITELMIEN JA OHJELMIEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI, SOVA

Suunnitelmien ja ohjelmien ympäristöarvioinnin kehittämishanke

Tuimme ELY-keskusten SOVA-lausunnonantotehtävien hoitamista ja SOVA-lain mukaisten ympäristöarviointien toteutusta aluetasolla sekä vesienhoitosuunnitelmien vaikutusten arvioinnin suunnittelua ja käynnistämistä. Laadimme hankkeen yhteydessä myös maakuntaohjelmien ympäristöarvioinnin kehittämisanalyysin.

(Ympäristöministeriö, 2017-2019)    


Suunnitelmien ja ohjelmien vaikutusten arviointia käsittelevät oppaat ja tukiaineistot

Olemme laatineet useita suunnitelmien ja ohjelmien arviointeja käsitteleviä oppaita ja tukiaineistoja.   


Vaikutusten arviointi kaavoituksessa -pilottiprojekti

Toteutimme KASEVA-projektin puitteissa pilottihankkeen, jossa kokeiltiin ja kehitettiin vaikutusten arvioinnin toimintamalleja ja työtapoja erilaisissa kaavoitustilanteissa. 

(Ympäristöministeriö, 2006-2008)   

__________

Etelä-Karjalan liiton 1. vaihemaakuntakaavan vaikutusten arvioinnin tukikonsultointi

Etelä-Karjalan liiton 1. vaihemaakuntakaava käsittelee kauppaa, matkailua, elinkeinoja ja liikennettä. Avustimme vaihemaakuntakaavan vaikutusten arvioinnin täydentämisessä ja viimeistelyssä.   

(Etelä-Karjalan liitto, 2014)


Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden vaikutusten arvioinnit

Toteutimme valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden vaikutusten arvioinnin ja seitsemän vuotta myöhemmin tavoitteiden tarkistuksen SOVA-lain mukaisen ympäristöarvioinnin. 

(Ympäristöministeriö, 2000 ja 2007)    

Pääkaupunkiseudun tulevaisuuskuva PKS 2025:n vaikutusarvioinnin kehittäminen ja asiantuntija-arviointi

Asiantuntija-arviointi toteutettiin vaikutusten arvioinnin luonnosvaiheessa. Työ tuotti konkreettisia ehdotuksia laadittujen arviointien täydentämisen ja viimeistelyn tueksi sekä seuraavien suunnittelukierrosten vaikutusarviointien kehittämiseksi. 

(Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta, 2003)


Suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnin alueelliset työpajat

Järjestimme yhdeksän alueellista SOVA-työpajaa, joiden tavoitteena oli tukea suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnin soveltamista aluetasolla. 

(Ympäristöministeriö, 2005)   


Suunnitelmien ja ohjelmien vaikutusten arviointia koskeva valmennus 

Olemme järjestäneet useita suunnitelmien ja ohjelmien vaikutusten arvioinnin 2-3 -päiväisiä peruskursseja sekä lukuisia lyhyempiä vaikutusten arviointia käsitteleviä valmennustilaisuuksia.

_________

PROJEKTEJA: HANKKEIDEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI, YVA

Ympäristövaikutusten arviointi kaivoshankkeissa -oppaan laadinnan tuki

Avustimme oppaan laadinnan loppuvaiheessa. Uudistimme oppaan yleisen ja yksityiskohtaisen rakenteen sekä muokkasimme oppaan tekstejä. Työn tuloksena opas selkeytyi ja YVA-lainsäädännössä esitetyt asiat nousivat aiempaa paremmin esiin.

(Työ- ja elinkeinoministeriö, 2014)

Opas  


Vertailu ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä

Arvioimme vertailua 45:ssä vuosina 1994-1997 tehdyssä YVA-hankkeessa. Lisäksi laadimme kirjallisuuskatsauksen vertailusta Suomessa ennen YVA-lain voimaantuloa sekä YVA-ohjeissa ja tutkimuksissa Suomessa ja ulkomailla.

(Ympäristöministeriö, 1998-2000)

_________

Valtatie 6:n Taavetti-Lappeenranta parantamishankkeen YVA

Osallistuimme tien yleissuunnitteluun ja YVA:an toteuttamalla vuorovaikutusjärjestelyjä, arvioimalla ihmisiin kohdistuvia vaikutuksia sekä toimimalla YVA:n laadun varmentajana. Järjestimme mm. yleisötilaisuuksia, työpajoja sekä arviointikävelyjä. Pääkonsulttina hankkeessa toimi Destia.

(Kaakkois-Suomen tiepiiri, 2007-2008)


YVA-valmennus

Vuodesta 1991 lähtien olemme järjestäneet kaksipäiväisiä YVA-peruskursseja ympäristöhallinnon ja muiden hallinnonalojen arviointeihin osallistuville. Kurssit ovat tarjonneet valmiudet suunnitella, toteuttaa ja arvioida ympäristövaikutusten arviointimenettelyjä käytännössä. Kaksipäiväisten kurssien lisäksi olemme järjestäneet lukuisia lyhempiä valmennustilaisuuksia.

_________

YVA-menettelyn laadun ja alueellisen yhtenäisyyden kehittämishanke

Kehittämishankkeen tarkoituksena oli selvittää 13:ssa alueellisessa ympäristökeskuksessa YVA-yhteysviranomaisina toimivien YVA-toiminnan ja -osaamisen laatu sekä parantaa ympäristökeskusten osaamista ja kehittää sitä yhtenäisemmäksi. 

(Ympäristöministeriö, 2000-2004)   


Harkinta ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamisessa

Analysoimme 69 YVA-hankkeen osalta, mitkä ovat olleet YVA:n soveltamisen harkintakriteerit, onko harkintakriteereissä ja soveltamisen perusteluissa eroja eri hanketyyppien suhteen, ja eroavatko harkintakriteerit ja perusteet ennen ja jälkeen YVA-lain muutoksen.

(Ympäristöministeriö, 2002)

_________ 

PROJEKTEJA: KEHITTÄMIS- JA MUUT ARVIOINNIT

Metsäalan kouluyhteistyön kehittämisarviointi

Metsäsektorin kouluyhteistyön tavoitteena on kohentaa lasten ja nuorten metsään liittyviä tietoja ja taitoja varhaiskasvatuksessa, peruskouluissa ja lukioissa. Toteutimme kouluyhteistyön kehittämisarvioinnin, jonka tavoitteena oli erityisesti yhteistyön kehittämistarpeiden ja -keinojen tunnistaminen.

(Suomen Metsäyhdistys 2007)    


Kansallinen metsäohjelma 2010:n väliarviointi

Vuoteen 2010 ulottuvan Suomen kansallisen metsäohjelman väliarviointi tuotti ehdotuksia sekä ohjelman toteutuksen tukemiseksi että ohjelman sisällön tarkistamiseksi. Työn avuksi valjastettiin laaja-alaisesti metsäpolitiikan valmistelijat, päättäjät, eturyhmät, rahoittajat, toteuttajat ja muut keskeiset tahot.

(Maa- ja metsätalousministeriö, 2002)

_________

Lounais-Suomen ympäristökeskuksen Tavoite 2-ohjelmatyön vaikuttavuusselvitys

Arvioimme Tavoite 2-ohjelmien toteutuksessa tähän mennessä saavutettuja tuloksia ympäristökeskuksen rahoittamien hankkeiden osalta. Arvioimme sekä yksittäisten hankkeiden että niiden muodostaman kokonaisuuden tuloksellisuutta, vaikutuksia ja menettelytapoja. Arvioinnin tulosten avulla voitiin seurata toiminnan tuloksellisuutta, kehittää toimintaa ohjelman jälkipuoliskon aikana ja varmistaa, että ohjelman tavoitteet saavutetaan. 

(Lounais-Suomen ympäristökeskus, 2003)

_________

Kehitysyhteistyön palvelukeskuksen (KEPA) pilottihankkeen arviointi

Arvioimme Kepan pilottihankkeen, jossa keskuksen koulutus- ja arviointitiimi esikäsitteli 28 kansalaisjärjestön tukihakemusta ja laati niistä lausunnot ulkoasiainministeriölle.

(Kehitysyhteistyön palvelukeskus ry, KEPA, 2003)


Puchengin kaukolämpöhankkeen arviointi

Vuonna 2007 tehtiin ennakkoarviointi kiinalais-suomalaisesta Puchengin kaukolämpöhankkeesta, jota oli ehdotettu rahoitettavaksi Suomen kehitysyhteistyövaroin korkotukiluotolla. Meidän tehtänävämme oli mm. hankkeen ympäristönäkökulmien ja Kioton mekanismien hyödyntämismahdollisuuksien arviointi. 

(Ulkoasiainministeriö, Ramboll-Finnconsult, 2007)

_________