ARVIOINTIPERIAATTEEMME 

Kehittämishakuisuus

Tunnistamme kehittämistarpeet sekä tuotamme johtopäätösten pohjalta konkreettisia ehdotuksia ja suosituksia toiminnan kehittämiseksi. Arvioinnin aikaisen yhteistyön avulla sekä tarvittaessa sparraamalla ja valmentamalla tuemme arvioinnin ja sen tulosten hyödyntämistä.

Realistisen uhkien, heikkouksien ja kehitämistarpeiden analyysin rinnalle nostamme vahvasti esiin onnistumiset ja hyvät käytännöt, myönteiset tavoitellut ja tavoittelemattomat vaikutukset sekä vahvuudet ja mahdollisuudet. Keskeisenä tavoitteena on tuottaa työkaluja toiminnan uudistamiseksi. 

Oppivuus ja joustavuus

Muodostamme joustavasti kuhunkin arviointitilanteeseen soveltuvan arviointitavan: valitsemme menetelmät ja aineistot, teemme sisällölliset painotukset, sekä rakennamme arviointiprosessin.

Suunnittelemme arvioinnin huolellisesti, mutta arvioinnin edetessä olemme valmiit oppimaan uutta sekä kehittämään luovasti arvioinnin prosessia ja menetelmiä sekä tekemään uusia sisällöllisiä ratkaisuja. 

Integrointi

Integroimme arvioinnin tiiviisti arvioinnin kohteena olevaan prosessiin tai organisaation toimintaan. Esimerkiksi  suunnitelma- ja ohjelmaprosesseissa etukäteisarviointi on tärkeä valjastaa palvelemaan päätöksenteon ohella valmistelua sekä toteutusta ja seurantaa. Suunnitelma- ja ohjelmaprosesseissa etukäteisarvioinnin kytkentä valmistelun alkuvaiheesta, jopa suunnittelun ohjelmoinnista, lähtien on erityisen hyödyllistä. 

Pyrimme myös vaikuttamaan siihen, että erilaiset arvioinnit muodostaisivat johdonmukaisen, prosessin toteutusta ja organisaation toimintaa palvelevan, kokonaisuuden. Tämä tarkoittaa esimerkiksi ympäristö- ja muiden vaikutusten arvioinnin integrointia, vaikutusten arvioinnin ja muiden etukäteisarviointien yhteensovittamista sekä etukäteis-, väli- ja loppuarviointien integrointia. 

Yhteistoiminnallisuus

Tilannekohtaisesti toteutettava yhteistyö arvioinnin tilaajan, kohteiden sekä sidos- ja eturyhmien kanssa on tärkeä osa arviointiotettamme. Hyödynnämme yhteistyötä

  • tiedon ja eri tahojen asiantuntemuksen hankinnan menetelmänä
  • osallistamisen kanavana
  • oppimisen ja luovuuden tukijana arvioinnissa 
  • arvioinnin toteutustavan ja tulosten testaajana
  • sitoutumisen tukijana.

Arvioinnin tuottamat tulokset ja muut sisällöt puolestaan tarjoavat osapuolille ja yhteistyötilanteisiin perusteltua tietoa, lähestymistapoja ja käsitteitä - ja auttavat osaltaan myös jäsentämään osapuolten välistä keskustelua ja parhaimmillaan tukemaan ristiriitojen sovittelua. 

Puolueettomuus

Riippumatta siitä, kuinka tiivis arvioinnin suhde on tilaajaan ja arvioinnin kohteeseen, toteutamme arviointimme neutraalisti, puolueettomasti ja totuudellisesti, kaikki olennaiset asiat perustellen esiin nostaen.