PROSESSITUKI JA ORGANISAATION KEHITTÄMINEN 

Tuemme suunnittelu- ja muiden prosessien hallintaa ohjelmoinnista valmisteluun, päätöksentekoon ja toteutukseen.

Ohjelmointi ja organisointi. Laadimme työsuunnitelmia sekä suunnittelemme vuorovaikutuksen ja etukäteisarvioinnin toteuttamista. 

Valmistelun aikainen etukäteisarviointi. Arvioimme ympäristö- ja muita vaikutuksia sekä prosessin kannalta muita keskeisiä asiakokonaisuuksia.

Valmistelun aikaisen yhteistyön ja vuorovaikutuksen järjestäminen. Tuemme prosessista vastaavan organisaation sisäistä yhteistyötä, suunnittelutiimien ja työryhmien toimintaa, sidosryhmäyhteistyötä sekä kansalaisten osallistamista.

Sisällöllinen valmistelutyö. Autamme muokkaamaan suunnitteluasiakirjoista, raporteista, opasaineistoista ja muista dokumenteista perusteltuja, johdonmukaisia ja selkeitä sekä lukija- ja käyttäjäystävällisiä. Autamme myös kokoamaan monitahoisista ja laajoista aineistoista yhtenäisiä ja johdonmukaisia kokonaisuuksia.

Toteutuksen aikainen seuranta sekä väli- ja jälkikäteisarviointi. Laadimme vaikutusten väli- ja jälkiarviointeja, tarvittaessa yhdistettynä seuraavan suunnittelukierroksen vaikutusten etukäteisarviointiin.

Vuorovaikutus toteutusvaiheessa. Tuemme ohjaus- ja seurantaryhmien työskentelyä sekä toteutukseen osallistuvien tahojen ja muiden sidosryhmien osallistumista arviointeihin ja seurantaan. 

Arvioimme ja kehitämme organisaatioiden ja niiden henkilöstön toimintakäytäntöjä ja osaamista. Autamme rakentamaan työyhteisöjä, jotka ovat innovatiivisia ja tehokkaita: oppivia organisaatioita jotka tekevät tulosta. Tuemme organisaatioiden sisäistä yhteistyötä, sidosryhmävuorovaikutusta ja organisaatioiden yhteistyöverkostojen toimintaa.


PROJEKTEJA: PROSESSITUKI JA ORGANISAATION KEHITTÄMINEN

Katsaus merialueiden suunnittelun nykytilanteeseen ja kehittämishaasteisiin Suomessa

Työssä luotiin kokonaiskuva Suomen merialueita koskevasta suunnittelusta ja muusta ohjauksesta sekä kartoitettiin keskeisiä haasteita ja kehittämisnäkökohtia. Työn tulokset on tarkoitettu hyödynnettäväksi merialuesuunnitteludirektiivin kansallisessa toimeenpanossa sekä muussa merialueiden kehittämistyössä.

(Ympäristöministeriö, 2012-13)   


Uudenmaan liiton suunnitelma- ja ohjelmaprosessien tuki  

Tuimme maakuntasuunnitelman, maakuntaohjelman ja aluekehittämissopimuksen laadintaprosesseja erityisesti vaikutusten arvioinnin, ulkoisen ja sisäisen vuorovaikutuksen sekä sisällön hallinnan osalta. Työhön sisältyi mm. prosessivastaavien mentorointi, vaikutusarviointia käsittelevän koulutuksen järjestäminen, yhteistyötilaisuuksien järjestämisessä avustaminen sekä maakuntasuunnitelman sisällön työstämisen tukeminen

(Uudenmaan liitto, 2000-2002)

_________


Valtion viranomaiset valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteuttajina

Laadimme kaksi kehittämispainotteista katsausta valtion viranomaisten rooliin ja tehtäviin valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteuttajina. 

Ympäristöministeriö (2001-2002 ja 2010-2011)     


Viiden kaupungin viherohjelmaprosessien tuki

Tuimme prosessien suunnittelua ja sisällöllistä hallintaa sekä suunnittelimme ja toteutimme vuorovaikutusjärjestelyjä. Järjestimme muun muassa eri tyyppisiä työpajoja, yleisötilaisuuksia ja maastokäyntejä, johdimme yhteistyöryhmien työskentelyä, sekä työstimme aineistoja ja ohjelmaluonnoksia.

(Espoo, Helsinki, Hämeenlinna, Itä-Turku ja Vantaa, 1995-2002)


Suomen ja Luoteis-Venäjän luonnonsuojeluyhteistyön toteutuksen valvonta

Valvoimme Suomen ja Luoteis-Venäjän luonnonsuojeluyhteistyön toteutusta. Valvonnan tarkoituksena oli varmistaa, että toteutus etenee tuloksekkaasti sekä hyväksyttyjen suunnitelmien ja lähialueyhteistyön menettelytapaohjeiden mukaisesti. Yhteistyön toteutuksesta Suomen osalta vastasi Suomen ympäristökeskus.

(Ympäristöministeriö, 2005-2007)

_________

Tampereen meluntorjunnan toimintasuunnitelman prosessituki

Vastasimme toimintasuunnitelman laadintaan liittyvästä kaupungin sisäisen yhteistyön järjestelyistä, sidosryhmien ja kaupunkilaisten osallistumisesta sekä ohjelman kirjoitustyöstä. Pääkonsulttina toimiva Suomen Akustiikkakeskus Oy vastasi akustisesta suunnittelusta sekä meluasioiden havainnollistamisesta yhteistyötilaisuuksissa. 

(Tampereen kaupunki, ympäristövalvonta, 2004) 


Päijät-Hämeen kuntien pk-yritysten ympäristöjärjestelmien laatiminen

Yritykset laativat asiantuntijoiden ohjaamana ympäristöjärjestelmät. Mallien ja ohjeiden pohjalta laadittuja yrityskohtaisia sovellutuksia käsiteltiin yhdessä muiden yritysten ja asiantuntijoiden kanssa.

(Päijät-Hämeen liitto, kunnat ja pk-yritykset, 2001-2002)

Suunnitelmien ja ohjelmien seuranta -selvitys

Laadimme perusselvityksen suunnitelmien ja ohjelmien seurannasta. Muodostimme seurannan tarkastelun viitekehyksen, kokosimme ja analysoimme seurannan käytännön toteutuksesta saatuja kokemuksia sekä hahmottelimme seurannan periaatteellisia ja käytännöllisiä kehittämisnäkökohtia.

(Ympäristöministeriö, 2002-2003) 

Raportti  

_________