YHTEISTYÖ JA VUOROVAIKUTUS

  • Järjestämme vuorovaikutustilaisuuksia ja toteutamme laajoja vuorovaikutusprosesseja. 
  • Tuemme vuorovaikutuksen toteutusta, valmennamme ja sparraamme. 
  • Autamme kehittämään vuorovaikutusprosesseja sekä organisaatioiden sisäisen yhteistyön ja sidosryhmäyhteistyön käytäntöjä. 
  • Laadimme vuorovaikutusta ja yhteistyötä käsitteleviä tuki- ja opasaineistoja sekä selvityksiä, esimerkiksi vuorovaikutusjärjestelyjen ja -käytäntöjen kehittämisarviointeja. 

Yhteistyö eri muodoissaan on olennainen osa toteuttamiamme arviointeja sekä selvitys- ja kehittämishankkeita. 

Vuorovaikutustilaisuudet ja -menetelmät

Järjestämme mm. työpajoja, työ- ja henkilöstöseminaareja sekä yleisö- ja sidosryhmätilaisuuksia, tarvittaessa useamman tilaisuuden kokonaisuuksina. Tuemme tilaisuuksien suunnittelua ja toteutusta. Toteutamme haastatteluja ja kyselyjä sekä fasilitoimme työryhmien toimintaa.  

Vuorovaikutteiset prosessit

Toteutamme erilaisten hankkeiden ja suunnitteluprosessien vuorovaikutusjärjestelyjä, ja autamme niiden suunnitteluussa ja toteutuksessa. Tuemme myös prosessien ja niiden vuorovaikutuskäytäntöjen kehittämistä.   

Autamme yhteisverkostojen rakentamisessa ja fasilitoimme ja kehitämme niiden toimintaa. 

Arvioimme ja kehitämme organisaatioiden sidosryhmäyhteistyötä ja sisäisiä vuorovaikutuskäytäntöjä. 


PROJEKTEJA: VUOROVAIKUTUS HANKE- JA SUUNNITTELUPROSESSEISSA

Kuntien Saa Kuulua! -hanke

Olimme mukana Ympäristöministeriön ja SYKEn sekä kuntien "Saa Kuulua" -hankkeessa. Hankkeen yksi osa ovat sparraukset, joihin osallistui 16 kuntaa eri tyyppisine hankkeineen ja viisi sparraajaa. Me sparrasimme neljää kuntaa kuntalaisten osallisuuden parantamiseksi. Hankkeessa julkistetaan loppukesällä 2020 Saa kuulua! -osallisuusopas.

(Ympäristöministeriö, Suomen ympäristökeskus ja kunnat 2020)  

Valtatie 6:n parantamishankkeen vuorovaikutusprosessin arviointi

Arvioimme laajan vuorovaikutusprosessin, joka järjestettiin Valtatie 6:n Taavetti-Lappeenranta tieosuuden parantamishankkeen yleissuunnittelun ja siihen liittyvän YVA-menettelyn yhteydessä.

(Kaakkois-Suomen tiepiiri, 2008-2009)     


Ekologiset uudiskylät Uudellamaalla

Toimimme asiantuntijana Ekologiset uudiskylät Länsi-Uudellamaalla hankkeessa. Koordinaattorina toimi Helsingin yliopiston tutkimus- ja koulutuskeskus Palmenia, Länsi-Uusimaa. Tehtäviämme olivat muun muassa yhteistyön ja asukkaiden osallistumisen kehittäminen sekä vaihtoehtojen vertailua käsittelevä koulutus.

(Maa- ja metsätalousministeriö, Lohjan kaupunki sekä Inkoon, Siuntion ja Vihdin kunnat, 2003-2004)

_________


Helsingin kaupungin palveluverkon uudistaminen poikkihallinnollisena yhteistyönä 

Tuimme palveluverkon poikkihallinnollisena yhteistyönä toteutettavaa uudistamishanketta.  

(Helsingin kaupunki, opetusvirasto, 2008-2009)   


Vuorovaikutus Imatran keskustan kehittämishankkeen yhteydessä

Imatran keskustan kehittämissuunnittelun ajauduttua ristiriitojen takia pattitilanteeseen järjestimme vuorovaikutusprosessin suunnitelman tarkistuksen yhteydessä. Järjestimme asukaspajoja, arviointikävelyjä sekä tilaisuuksia koululaisille ja yrittäjille. Hankkeen päätteeksi järjestimme vuorovaikutteisen suunnittelun kehittämisseminaarin virkamiehille ja luottamushenkilöille.

(Imatran kaupunki, 2001) 


Vuorovaikutus Kemijärven säännöstelyn kehittämishankkeessa

Osallistuimme hankkeeseen, jossa kehitettiin Kemijärven säännöstelykäytäntöjä. Järjestimme hankkeeseen liittyen kolme eri aiheista työpajaa sekä yleisötilaisuuden Kemijärvellä.

(Lapin ympäristökeskus, 2002-2003)

_________

Turpeen tuotannon ympäristövaikutusten mittaamiseen ja arviointiin liittyvien ristiriitojen kartoitus

Työssä arvioitiin, onko turpeen tuotannon ympäristövaikutusten mittaamiseen ja arviointiin liittyvät ristiriidat soviteltavissa, ja jos sovittelumahdollisuuksia nähdään olevan, niin suunnitella sovitteluprosessi pääpiirteissään. Alueellisen tason tarkasteluun valittiin kolme vesistöä. 

(Vapo, 2012-2013)


Vuorovaikutus käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen YVA-menettelyssä

Suunnittelimme ja toteutimme vuorovaikutusjärjestelyt YVA:n ohjelmavaiheessa. Järjestimme neljällä paikkakunnalla yhteensä 20 kansalaisille tarkoitettua yleisö-, työryhmä- ja koulutustilaisuutta ja valtuustoseminaaria sekä kaksi asiantuntijaseminaaria.

(Posiva Oy, 1997-1998) 

MUITA YHTEISTYÖTÄ JA VUOROVAIKUTUSTA KOSKEVIA PROJEKTEJA

Elintarviketurvallisuusviraston (Evira) sidosryhmäyhteistyön kehittäminen

Kehitimme Eviran asiakasfoorumikäytäntöjä osana  viraston asiakaspalvelustrategiaa. Järjestimme foorumeita ajankohtaisista aiheista sekä koulutimme viraston henkilöstöä foorumien järjestämisessä.

(Elintarviketurvallisuusvirasto, Evira, 2008-2009)


Helsingin kaupungin organisaatioiden vuorovaikutuskäytäntöjen kehittäminen

Kehitimme Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluviraston ja rakennusviraston vuorovaikutuskäytäntöjä.

Helsingin kaupunki (1995-2004)


Lahden monialaisen yhteisötyön koulutus

Koulutuskokonaisuuden suunnittelu sekä koulutus ja tuki Lahden kaupungin henkilöstölle sekä kaksi avointa koulutustilaisuutta. Vuonna 2005 yhteensä 14 monialaisten aluetyöryhmien toimintaa tukevaa tilaisuutta kolmella asuinalueella.

(Lahden kaupunki, 2004-2005)

_________

Meluntorjunta taajamissa, Melutta-hanke

Vastasimme Melutta-hankkeessa ympäristömeludirektiiviin osallistumis- ja läpinäkyvyysperiaatteiden sovelluksesta sekä meluntorjuntatoimien vertailusta.

(Ympäristöministeriö / ekotehokas yhteiskunta -tutkimusohjelma, 2004-2005)    


Riscom II -tutkimusohjelmaan osallistuminen

Osallistuimme eurooppalaiseen tutkimuskokonaisuuteen, jossa tutkittiin ja kehitettiin käytetyn ydinpolttoaineen käsittelyyn liittyvää suunnittelua ja päätöksentekoa. 

(2001-2002)   

  _________

Kansainvälinen vuorovaikutteisen suunnittelun kehittämishanke (ENTRACOP)

Osallistuimme EU:n Leonardo da Vinci -ohjelman tukemaan kansainväliseen hankkeeseen, jonka tavoitteena oli kehittää vuorovaikutteisen luonnonvarasuunnittelun ammatillista perus- ja täydennyskoulutusta kuudessa Euroopan maassa. Hankkeessa muun muassa tuotettiin tukiaineistopaketti vuorovaikutteisen suunnittelun kouluttajille

(2005-2006)


Tulevien asukkaiden osallistumismahdollisuudet -selvitys

Etsimme keinoja saada laajoille, toistaiseksi rakentamattomille, alueille muuttamaan kiinnostuneita ihmisiä osallistumaan alueen suunnitteluun. Selvitimme kokemuksia koti- ja ulkomaisista vastaavista hankkeista sekä kehitimme kaupunkisuunnitteluviraston tarpeisiin soveltuvia menettelytapoja.

(Helsingin kaupunki, 2003)

_________