Etelä-Karjalan liiton 1. vaihemaakuntakaavan vaikutusten arvioinnin tukikonsultointi

Kartoitimme vaikutusten arvioinnin kehittämis- ja täydentämistarpeet ja teimme ehdotuksia arviointiraportin kehittämiseksi. Jäsensimme arviointiraportin uudelleen ja laadimme yhtenäisen vaikutuslistan, jota sovellettiin johdonmukaisesti läpi koko raportin. 

  • Muotoilimme arvioinnin ja arviointitavan kuvausta.

  • Kiinnitimme erityistä huomiota raportin luettavuuteen ja selkeyteen sekä siihen, että tehdyt ratkaisut esitettiin perustellusti.

  • Selkeytimme kaavaratkaisuittain tehtyä ja kaavamerkintäkohtaista vaikutusten arviointia osana raportin kokonaisuutta.

1. vaihemaakuntakaavan vaikutusten arviointi sai YVA ry:n myöntämän vuoden 2014 Hyvä SOVA -palkinnon. Palkinnon perusteluissa korostettiin pitkälti juuri niitä asioita, joita toimeksiannossa yhdessä vaikutusten arvioinnista vastanneiden kanssa kehitettiin.

Etelä-Karjalan liitto (2014)

Julkaisut ja raportit: 

  • Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaava. Vaikutusten arviointi. Kauppa, matkailu, elinkeinot ja liikenne. Etelä-Karjalan liitto. 2015.