Vaikutusten arviointi kaavoituksessa -pilottiprojekti

Pilottikohteissa kokeiltiin ja kehitettiin vaikutusten arvioinnin toimintamalleja ja työtapoja erilaisissa kaavoitustilanteissa. Pilottikohteiden kokemusten pohjalta koottiin hyviä käytäntöjä havainnollistavia esimerkkejä osaksi "Vaikutusten arviointi kaavoituksessa" -aineistoa ympäristöministeriön internetsivuille.

Pilottihanke toteutettiin konsultatiivisena toimintatutkimuksena, jossa

  • tuettiin vaikutusten arvioinnin suunnittelua ja toteutusta esimerkiksi kommentoimalla, tekemällä ehdotuksia sekä laatimalla erilaisia työkaluja sekä

  • koottiin ja arvioitiin kokemuksia.

Molemmat tehtävät suoritettiin yhteistyössä pilottien edustajien kanssa. Yhteistyömuotoina olivat etenkin kirjalliset kommentit ja ehdotukset, työpalaverit sekä yhteistyö puhelimen ja sähköpostin välityksellä. Työssä hyödynnettiin Vaikutusten arviointi kaavoituksessa -opasta. Pilottihankkeen tiimi ei kuitenkaan vastannut arvioinneista eikä osallistunut arviointien varsinaiseen tekemiseen. Työskentelytavat sopeutettiin kunkin pilottikohteen tilanteen mukaisesti.

Pilottikohteiksi valittiin seuraavat eri kaavatasoja ja erilaisia kaavoitustilanteita edustavat kaavahankkeet:

  • Uudenmaan vaihemaakuntakaava

  • Sipoon yleiskaava

  • Forssan keskustan osayleiskaava

  • Helsingin Pohjois-Vuosaaren asemakaava ja pohjoisen ostoskeskuksen asemakaava (kaavasuunnittelun keskeydyttyä pilottikohteiksi valittiin lisäksi Helsingistä Meri-Rastilan Ramsinranta III:n asemakaava sekä Etelä-Haagan Isonnevan alueen asemakaava)

  • Kirkkonummen Gesterbyn ja Kyrkvallan asemakaavat.

Pilottihankkeen toteutti Diskurssi Oy:n tiimi (Jari Paldanius ja Lasse Tallskog), jonka tukena oli Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskuksen asiantuntijatiimi.

Ympäristöministeriö (2006-2008)

Julkaisut ja raportit: 

  • Kaseva-projektin kokemuksia vaikutusten arvioinnista kaavoituksessa. Jari Paldanius ja Lasse Tallskog. Ympäristöministeriön raportteja 4/2008. 36 s. 
  • Artikkeli "Vaikutusten etukäteisarviointi suunnitteluprosessissa. Esimerkkinä kaavoitus". Jari Paldanius ja Lasse Tallskog. Hallinnon tutkimus 4/2007.