Metsäalan kouluyhteistyön kehittämisarviointi

Metsäalan kouluyhteistyöllä tarkoitetaan lasten ja nuorten metsäosaamisen lisäämistä varhaiskasvatuksessa ja koulujen toiminnan yhteydessä. Kouluyhteistyö muodostaa yhteistyöverkoston, johon kuuluvat esimerkiksi metsänhoitoyhdistykset, metsähallitus, alueelliset metsäkeskukset, metsäalan yritykset, metsäalan oppilaitokset, opettajajärjestöt, opettajia ja lastentarhanopettajia kouluttavat oppilaitokset, 4H-järjestö sekä luonto- ja ympäristökasvatusjärjestöt. 

Tunnistimme työssä tämän laajan ja moni-ilmeisen yhteistyöverkoston kehittämistarpeita ja tuotettiin ehdotuksia verkoston kehittämiseksi. Toteutimme arvioinnin kehittämishakuisesti, toimijalähtöisesti ja oppivasti. Toimijoiden kokemuksia ja näkemyksiä luodattiin paikallisen, alueellisen ja kansallisen tason toimijoille suunnatulla kyselyllä ja sen tulosten pohjustamilla teemahaastatteluilla sekä kyselyn ja haastatteluiden tulosten pohjalta toteutetulla arviointipajalla.

Arviointiraporttiin kirjattiin kouluyhteistyön organisointia, sisältöjä ja työtapoja koskevia kehittämisehdotuksia. Raportti ja sen kehittämisehdotukset on tarkoitettu kaikkien kouluyhteistyön parissa toimivien organisaatioiden ja verkostojen työn tueksi.

Raportin tulosten pohjalta laadimme ehdotuksen kouluyhteistyön, "Metsän oppimispolun", valtakunnallisen ohjausryhmän toiminnan kehittämiseksi. Ehdotuksen pohjalta ohjausryhmä alkoi uudistaa toimintatapojaan. 

Suomen Metsäyhdistys (2009)

Julkaisut ja raportit: 

  • Metsäalan kouluyhteistyön kehittämisarviointi. Jari Paldanius. Suomen Metsäyhdistys ry (5.3.2009). 46 s.