Suunnitelmien ja ohjelmien ympäristöarvioinnin kehittämishanke

Hyödynsimme konkreettisena ja työn läpäisevänä suunnitteluesimerkkinä tuolloin vuonna 2017 käynnissä olleita maakuntaohjelmaprosesseja ja niiden ympäristöarviointeja. Ne tarjosivat konkreettisen lähtökohdan sekä maakuntaohjelmatyössä mukana olleille että ELY-keskuksissa lausunnonantotehtävistä vastaaville.

Järjestimme ELY-keskusten ja maakuntaliittojen henkilöstölle 13 yhteistä sparraustilaisuutta. Niiden tueksi analysoimme edellisen maakuntaohjelmakierroksen kaikki ympäristöarviointiprosessit ja ympäristöselostukset sekä ELY-keskusten niistä antamia lausuntoja. Analyysin tuottamat esimerkkiaineistot ja tulokset tarjosivat oivallista materiaalia hyödynnettäväksi kunkin alueen maakuntaohjelmien ympäristöarviointien erityispiirteiden mukaan räätälöidyissä tilaisuuksissa.

Tukeutuminen konkreettiseen ja ajankohtaiseen suunnittelutilanteeseen ja ympäristöarviointien tekijöiden ja arviointia koskevista lausunnonantotehtävistä vastaavien kokoaminen yhteen osoittautui oivalliseksi työtavaksi. Se toi valmennukseen vahvaa konkretiaa sekä monipuolisesti erilaisia näkökulmia ja kokemuksia.

Lisäksi järjestimme ELY-keskuksissa maakuntaohjelmien ympäristöarviointeja koskevia lausunnonantotehtäviä hoitaville help-desk -tyyppisen neuvontapalvelun sekä prosessin loppuvaiheeseen ajoittuneen sähköpostikyselyn.

Hankkeen lopuksi laadimme maakuntaohjelmien ympäristöarviointeja koskevan kehittämisarvioinnin, johon koottiin ajankohtaisia kehittämishaasteita ja kehittämisnäkökohtia sekä maakuntaohjelmaprosesseissa sovellettuja lukuisia hyviä käytäntöjä.

______________

Työn vesienhoidon suunnittelua koskevassa osuudessa laadimme ympäristöarvioinnin kehittämistä koskevia muistioita. Niiden pohjalta kävimme yhdessä vesien hoidon suunnitteluun osallistuvien kanssa arvioinnin kehittämistä koskevia keskusteluja. Työssä keskityttiin erityisesti erilaisia vaikutuksia käsittelevien arviointien yhteensovittamiseen, joka on vesienhoidon monitahoisessa suunnittelujärjestelmässä yksi vaikutusten arvioinnin keskeinen haaste.

Ympäristöministeriö (2017-2019)

Julkaisut ja raportit: 

  • Kokemuksia maakuntaohjelmien ympäristöarvioinneista. Jari Paldanius. Ympäristöministeriön raportteja 23/2018.   46 s.  
  • Vaikutusten arvioinnin kehittäminen vesienhoidon suunnittelussa. Jari Paldanius. Diskurssi Oy, 24.9.2017. Muistio. 14 s.   • 13 sparraustilaisuutta ELY-keskusten ja maakuntaliittojen henkilöstölle
  • Help-desk -neuvontapalvelu ja sähköpostikysely SOVA-lausunnonantotehtävistä vastaaville.
  • Kaikkien maakuntaohjelmien ympäristöarviointiprosessien ja ympäristöselostusten analyysi