Suunnitelmien ja ohjelmien vaikutusten arvioinnin oppaat ja tukaineistot

SOVA-lain mukaisen ympäristöarvioinnin opas  

Opas on tarkoitettu erityisesti arviointien tekijöiden tueksi. Se on luonteeltaan suositus hyviksi käytännöiksi. Siinä kiinnitetään erityistä huomiota ympäristöarvioinnin vaikuttavuuteen ja hyödyllisyyteen suunnitelman tai ohjelman valmistelussa, päätöksenteossa ja toteutuksessa. Oppaassa otetaan huomioon tehtyjen ympäristöarviointien haasteita ja hyviä käytäntöjä koskevat kokemukset. 

Ympäristöministeriö (2017)

  • SOVA-lain mukaisen ympäristöarvioinnin opas. Jari Paldanius. Ympäristöhallinnon ohjeita 2/2017. 63 s.    

Ympäristöviranomaisen SOVA-ohje

ELY-keskus vastaa lausunnonantotehtävistä, jotka koskevat ympäristöarviointien toteuttamista ja soveltamistarpeen harkintaa. Ohje on laadittu näiden tehtävien tueksi. Ohje on suositus hyviksi käytännöiksi. Siihen on koottu lausunnonantotehtäviä koskevat säädökset sekä tehtävien hoitoa koskevia periaatteita, toimintatapoja ja työtä helpottavia muistilistoja. Olimme keskeisesti laatimassa ohjeen käsikirjoitusta, yhteistyössä ympäristöministeriön kanssa.

Ympäristöministeriö (2017)

  • Ympäristöviranomaisen SOVA-ohje. SOVA-lainsäädännön mukaiset lausunnonantotehtävät. Ympäristöhallinnon ohjeita 1/2017. 40 s.   

Vaikutusten arviointi kaavoituksessa

Oppaaseen on koottu kaavoittajille ja muille vaikutusten arviointien tekijöille toimintaperiaatteita, neuvoja ja työtapoja kaavoituksen vaikutusten arvioinnin tueksi. Opasta voidaan käyttää kaikilla kaavatasoilla vaikutusten arvioinnin suunnittelun ja käytännön toteutuksen sekä laadun arvioinnin tukena. Oppaassa korostetaan erityisesti arvioinnin systemaattisuutta ja suuntaamista merkittäviin vaikutuksiin. Lisäksi painotetaan arvioinnin liittämistä kaavaprosessiin siten, että se hyödyttää koko prosessia ja siihen sisältyvää vuorovaikutusta kaavan valmistelusta päätöksentekoon ja toteuttamiseen.  

Oppaan pohjalta laadittiin myös tukiaineisto ympäristöhallinnon internet-sivuille.

Ympäristöministeriö (2006)

  • Vaikutusten arviointi kaavoituksessa. Jari Paldanius ja Lasse Tallskog sekä asiantuntijaryhmä: Olli Maijala, Jouko Riipinen ja Rauno Sairinen. Ympäristöhallinnon ohjeita 120/2006. 52 s.   

Alueellisten metsäohjelmien vaikutusten arvioinnin tukiaineisto

Tukiaineistossa käsitellään arvioinnin keskeiset periaatteet ja tehtävät arvioinnin suunnittelusta arvioinnin raportointiin. Tukiaineisto on koottu käytännönläheisiksi tietokorteiksi, joissa käsitellään periaatteita ja toimintatapoja metsäohjelmien vaikutusten arviointiin sovellettuina. Tietokortit sisältävät myös työtä tukevia muistilistoja. Tukiaineisto sisältää myös metsäohjelmien valmisteluun sovelletun vaikutusten arvioinnin prosessimallin.

Maa- ja metsätalousministeriö (2000)

  • Alueellisten metsäohjelmien vaikutusarvioinnin tukiaineisto. Periaatteita ja käytännön ohjeita. Jari Paldanius ja Lasse Tallskog. Diskurssi Oy, 12.5.2000. 27 s.