Valtion viranomaiset valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteuttajana, tilannekatsaus ja kehittämistarpeita (2011)

Kehittämisarviointi oli osa laajempaa ympäristöministeriön koordinoimaa prosessia, jossa pyrittiin tukemaan valtion viranomaisia valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteuttajina. Loimme arvioinnissa kokonaiskuvan eri toimijoiden roolista tavoitteiden toteuttajina sekä tunnistimme keskeisiä kehittämishaasteita ja -keinoja. Arvioinnin tulokset oli tarkoitettu hyödynnettäväksi sekä hallinnonaloilla että poikkihallinnollisessa yhteistyössä. 

Tilannekatsaus perustui valtaosaltaan hallinnonalakohtaisiin työpajoihin, jotka järjestettiin liikenne- ja viestintäministeriön, maa- ja metsä- talousministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön, puolustusministeriön, sisäasiainministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön sekä valtiovarainministeriön hallinnonalojen edustajille. Hallinnonalakohtaisten työpajojen osallistujat olivat pääosin ministeriöistä. Heidän lisäkseen pajoihin osallistui edustajia myös aluehallinnosta ja keskusvirastoista. 

Laadimme yhteenvetoraportin sekä yksityiskohtaisemmat hallinnonalakohtaiset muistiot. 

Ympäristöministeriö (2010-2011)

Julkaisut ja raportit: 

  • Valtion viranomaiset valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteuttajana. Tilannekatsaus ja kehittämisnäkökohtia. Jari Paldanius. Ympäristöministeriön raportteja 20/2011. 48 s.  
  • Hallinnonalakohtaiset kehittämismuistiot.


Valtion viranomaiset valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteuttajina (2002) 

Arvioimme työssä, miten valtion viranomaisten toiminta vaikuttaa valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteutumiseen ja miten viranomaisten toimintaa voitaisiin tässä suhteessa kehittää. Käsittelimme yhdeksän ministeriön hallinnonalojen keskus-, alue- ja paikallishallinnon toimijoita ja niiden toimintamuotoja. Tarkastelimme mm. hallinnonalojen yleisohjausta, osa-aluekohtaisia suunnitelma- ja ohjelmaprosesseja, hallinnonalojen omaa alueidenkäyttöä, tukirahoitusta, lupia sekä lausunnonantoa ja yhteistyötä. Kokoavan loppuraportin lisäksi laadimme hallinnonalakohtaiset muistiot, joita hyödynnettiin ympäristöministeriön ja muiden hallinnonalojen jatkoyhteistyössä.

Ympäristöministeriö (2001-2002)

  • Valtion viranomaiset valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteuttajina. 2003. Jari Paldanius ja Lasse Tallskog. Suomen ympäristö 642. Helsinki. 56 s.  
  • Hallinnonalakohtaiset kehittämismuistiot