YVA-menettelyn laadun ja alueellisen yhtenäisyyden kehittämishanke

Hankke koostui neljästä päävaiheesta: 

  • Selvitimme YVA-asiakirjoja analysoimalla yhteysviranomaisten osaamisen laatua ja alueellista yhtenäisyyttä.

  • Järjestimme kaikissa alueellisissa ympäristökeskuksissa YVA-toiminnan kehittämispäivän.

  • Laadimme internetpohjaisen yhteysviranomaisen YVA- tukiaineiston.

  • Koulutimme yhteysviranomaisia käyttämään tukaineistoa tehokkaasti omassa työssään.  

Ympäristöhallinnon intranettiin liitetty tukiaineisto on tarkoitettu ensisijaisesti helpottamaan YVA-yhteysviranomaisen työtä ja lisäämään yhteysviranomaistoiminnan yhtenäisyyttä. Tukiaineisto jakaantuu viiteen pääosaan: organisointi, harkinta, arviointiohjelmalausunto, arviointiselostuslausunto ja YVA-teemat. Tukiaineistosta laadittiin myös julkinen internet-versio muiden YVAaan liittyvien tahojen käyttöön. Hankkeista vastaaville ja YVA-konsulteille järjestettiin internet-versiota koskeva esittely- ja keskustelutilaisuus.

Ympäristöministeriö (2000-2004)

Julkaisut ja raportit: 

  • YVA-tukiaineisto ympäristöhallinnon intranetissä. 
  • Tukiaineiston julkinen versio ympäristöhallinnon kotisivuilla.
  • YVA:n laadun arviointi ja laadun kehittyminen. Markku Turtiainen. Ympäristö ja Terveys, 6/2001.